Oferta

Prawo cywilne, handlowe i gospodarcze


W tym zakresie zapewniamy naszym Klientom wszechstronne usługi prawne obejmujące m.in.:
-      sporządzanie, opiniowanie oraz pomoc w negocjowaniu kontraktów handlowych i innych umów cywilnych;
-      tworzenie, przekształcanie, ustanie, a także obsługę osób prawnych;
-      przygotowywanie opinii prawnych, mających na celu wyjaśnienie wątpliwości jakie pojawiają się na tle realizacji przepisów prawa cywilnego, handlowego oraz gospodarczego;
-      zapewnienie dostępu do najnowszych regulacji prawnych, mających wpływ na wykonywaną przez Klientów działalność gospodarczą;
-      zapewnienie pomocy prawnej w uzyskiwaniu wymaganych przepisami prawa gospodarczego oraz innych, zezwoleń, pozwoleń lub koncesji;
-      prowadzenie windykacji wierzytelności naszych Klientów;
-      inne.
 

Prawo farmaceutyczne


Kancelaria H. Tuchołka, P. Białecki i Wspólnicy sp.k. zapewnia stałą i kompleksową obsługę firm farmaceutycznych, prowadząc doradztwo dotyczące aspektów Prawa farmaceutycznego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych badaniami klinicznymi i reklamą produktów leczniczych. Doświadczenie naszych prawników w zakresie promocji, marketingu i reklamy produktów leczniczych, regulacji związanych z prawem farmaceutycznym, pozwala nam na sprawne i szybkie sporządzanie analiz prawnych oraz zapewnienie Klientom profesjonalnego doradztwa. Współpraca z wieloma firmami farmaceutycznymi oraz częste kontakty z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektorem Farmaceutycznym pozwoliła nam na zdobycie doświadczenia niezbędnego dla prawidłowej interpretacji przepisów prawa, w szczególności ustawy Prawo farmaceutyczne. Dzięki temu nasi Klienci mogą bazować na rozwiązaniach sprawdzonych, a ponadto uzyskiwać prawidłową interpretację nowych problemów prawnych. Nasza Kancelaria służy swoim doświadczeniem wielu podmiotom działającym w ramach międzynarodowych korporacji farmaceutycznych, świadcząc usługi obejmujące w szczególności:
-      przygotowywanie opinii prawnych z zakresu prawa farmaceutycznego prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej, nieuczciwej konkurencji, zagadnień związanych z zakazaną reklamą, etc.;
-      doradztwo w zakresie badań klinicznych;
-      doradztwo i reprezentację w zakresie nieuczciwej konkurencji, naruszania praw do wynalazków, znaków towarowych i praw autorskich,
-      opracowywanie projektów umów z kontrahentami, hurtowniami farmaceutycznymi, aptekami etc.;
-      doradztwo i obsługę zagranicznych inwestycji reklamowych.
 

Prawo własności intelektualnej, autorskie i reklamy


Doradzamy jak rozwiązać lub uniknąć szeregu problemów prawnych pojawiających się na gruncie promocji, marketingu i reklamy prowadzonej przez naszych Klientów. Zapewniamy stałą obsługę prawną kampanii reklamowych, loterii promocyjnych oraz konkursów skierowanych zarówno do konsumentów, jak i kontrahentów naszych Klientów. Opracowujemy w tym zakresie pomoc prawną związaną z regulacjami dotyczącymi treści i form reklamy i dystrybucji, ograniczeniami reklamy określonych typów dóbr i usług. Długoletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej różnorodnych twórców pozwala nam na profesjonalne przygotowywanie kontraktów, przedmiotem których są majątkowe prawa autorskie, a także zapewnienia ochrony tych praw i dochodzenia roszczeń od podmiotów je naruszających. Specjalizujemy się również w zagadnieniach prawnych dotyczących znaków towarowych i usługowych, patentów, wzorów użytkowych, know-how oraz tajemnic handlowych. Świadczymy pomoc w zakresie ich zabezpieczenia, ochrony przed naruszeniami oraz problematyką związaną z transferem tych praw na inne podmioty.
 

Prawo antymonopolowe i nieuczciwa konkurencja


Kancelaria świadczy usługi w zakresie ochrony podmiotów gospodarczych przed nieuczciwą konkurencją oraz stosowaniem praktyk monopolistycznych. Przygotowujemy analizy i ekspertyzy prawne przedmiotem, których jest wyjaśnienie zagadnień prawnych, jakie pojawiają się na gruncie przepisów regulujących ochronę konkurencji i praw konsumentów oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji. Rozległa wiedza prawnicza w tym zakresie oraz długoletnie doświadczenie pozwalają nam na formułowanie fachowych opinii w przedmiocie stosowania praktyk monopolistycznych, nieuczciwej konkurencji oraz naruszania praw konsumentów, podejmowania działań reklamowych i promocyjnych, które nie będą stanowić praktyk naruszających konkurencję. Reprezentujemy naszych Klientów w negocjacjach oraz w sporach wynikających na tym tle, jak również w ramach postępowań prowadzonych przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Sądem Antymonopolowym.
 

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych


Nasi prawnicy dysponują rozległą wiedzą prawniczą i posiadają doświadczenie w aktualnych zagadnieniach indywidualnego oraz zbiorowego prawa pracy. Posiadają wiedzę praktyczną pozwalającą na optymalne skonstruowanie relacji pomiędzy pracownikiem i pracodawcą. W tym celu sporządzamy m.in. projekty umów o pracę. W zależności od charakteru powierzanych pracownikowi obowiązków oraz udostępnianych mu informacji, zabezpieczamy interesy naszych Klientów przygotowując odpowiednie klauzule lub umowy o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej. Na zlecenie naszych Klientów przygotowujemy projekty regulaminów pracy, wynagradzania oraz innych, dopasowane do ich indywidualne wymogów i standardów. Reprezentujemy zarówno pracodawców, jak i pracowników w sprawach sądowych prowadzonych przed sądami pracy. Prowadzimy również doradztwo w zakresie ubezpieczeń społecznych.
 

Prawo upadłościowe i naprawcze


Oferta Kancelaria zapewnia profesjonalne usługi we wszelkich aspektach związanych z zapewnieniem wierzycielom niewypłacalnych lub zagrożonym niewypłacalnością przedsiębiorców, stałej i fachowej pomocy prawnej, zmierzającej do jak najskuteczniejszego zabezpieczenia ich roszczeń.
 
Zastępstwo procesowe przed wszystkimi sądami oraz reprezentacja Klientów przed organami administracji samorządowej i rządowej
 
Reprezentujemy naszych Klientów w każdej instancji przed sądami cywilnymi, w tym sądami gospodarczymi i sądami pracy, a także sądami administracyjnymi. Podejmujemy się prowadzenia spraw sądowych związanych z dochodzeniem wierzytelności naszych Klientów, roszczeniami majątkowymi z tytułu odpowiedzialności kontraktowej lub deliktowej, jak również z roszczeniami związanymi z naruszeniem dóbr osobistych, sporami ze stosunku pracy oraz postępowań dotyczących zaskarżania decyzji administracyjnych. Nasza kancelaria zapewnia również obsługę prawną postępowań administracyjnych podejmowanych przed organami administracji samorządowej i rządowej dotyczących wydania zaświadczeń, zezwoleń, pozwoleń lub koncesji.

Polityka cookies